Tidplan och aktiviteter

Projektet är nu i genomförandeskedet, vilket innebär att de åtgärder som planerats under förberedelseskedet nu har påbörjats. För närvarande är det vinteruppehåll i muddringsarbetet, men entreprenören Envisan kommer att återuppta muddringen i april. De förorenade sedimenten tas emot på Storskogens deponi.

Muddringsarbetena beräknas vara avslutade 2018 och deponin sluttäckt 2019. Under hela entreprenadarbetet sker en kontinuerlig dokumentation av de arbeten som genomförs, både genom kvaltiets- och miljökontroll. Genomförandeskedet avslutas med en godkänd slutbesiktning. Därefter följer ett miljöprogram för att kontrollera effekterna av den genomförda saneringen.

Tidplan

tidplan 2015