Utredningar Miljö

 

2014 MUR Geoteknik- Entreprenad E2, Muddring av inre hamnbassängen och deponering på Storskogen m m. Rapport 2010:16 - Eposta till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. för att erhålla.
2013 Avgångshastighet för metaller och organiska miljögifter i förorenade sediment från Oskarshamns hamn, 2011-2013. Rapport 2010:9
2012 Kartering av undervattensvegetation i och omkring Oskarshamns hamn 2011, Rapport 2010:19
2012 Miljöteknisk undersökning av sediment i ytterområdet. Rapport 2011:8
2012 Mjukbottenövervakning i Oskarshamns hamnområde 2011
2012 Sedimentfällor i ytterområdet. Rapport 2011:9
2012 Sedimentfällor i hamnbassängen. Rapport 2011:10
2012 Ytvattenprovtagning vid ostörda förhållanden. Rapport 2011:11
2012 Provtagning av sedimentets ytgel i Oskarshamns hamnområde 2012 Rapport 2010:20
2012 Tungmetaller och miljögifter i blåmusslor In-situ mätning i Oskarshamns hamn 2010 och 2011. Rapport 2010:8
2011 Resultat från pilotförsök Masstabilisering. Rapport 2011:12
2011 Miljökonsekvensbeskrivning med teknisk beskrivning till ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till åtgärder för sanering av föroreningar i hamnbassängen i Oskarshamn. Rapport 2011:1
2011 MKB bilaga A1 Grundläggande karakterisering av muddermassor
2011 MKB bilaga A4.0 Förslag till riktvärden för grumling i ytvatten vid muddring. Rapport 2011:4
2011 MKB bilaga A4.1 Bilaga 1 Kroniska värden och akuta effekter
2011 MKB bilaga A.4.2 Riktvärden muddring
2011 MKB bilaga A5.0 Förslag till riktvärden för returvatten från avvattning m m av muddermassor. Rapport 2011:5
2011 MKB bilaga A.5.1 Jämförvärden för kroniska och akuta effekter
2011 Besvarande på frågor om åtgärdande av dioxiner mm
2011 Stabilisering av muddermassor, Oskarshamns Hamn. Rapport 2010:17
2011 Resultat från pilotförsök Masstabilisering. Rapport 2011:12
2011 Fysikalisk och kemisk karakterisering av förorenade muddermassor
2011 Beräkning av frigörelse av metaller och dioxiner i inre hamnen vid fartygsrörelser Rapport 2010:7
2011 Ytvattenprovtagning, frigörelse av metaller, inre hamnen  Rapport 2010:6
2011 Ytvattenprovtagning, frigörelse av metaller, inre hamnen Bilaga Analysresultat. Rapport 2010:6
2011 Riskvärdering 110113 Riskvärdering reviderad 1110113, rapport 2010:1
2011

Skolarbete om Oskarshamns hamnsanering Ett skolarbete inom ämnet miljöpolitik   som beskriver miljöeffekterna och miljöpolitiska konsekvenser av saneringen av Oskarshamns hamnbassäng. Skrivet av Lisanne Liethof

2010 Undersökning av förorenade sediment Undersökning av förorenade sediment i   Oskarshamns hamnbassäng 2010. Hampus von Post, Miljömanagement. Rapport 2010:3
2010 Undersökning av förorenade sediment Bilaga 5 Fältprotokoll inre hamnen. Rapport 2010:3
2010 Undersökning av förorenade sediment Bilaga 6, Fältprotokoll yttre hamnen. Rapport 2010:3
2010 Undersökning av förorenade sediment Bilaga 7 Fältprotokoll småbåtshamnen. Rapport 2010:3
2011 Undersökning av förorenade sediment Undersökning av förorenade sediment i Oskarshamns hamnbassäng 2010. Hampus von Post, Miljömanagement
2010 Resultatrapport Metaller och dioxiner i hamnbassängens vatten vid fartygstrafik. Rapport 2010:5
2010 Undersökning av förorenade sediment Undersökning av förorenade sediment i   Oskarshamns hamnbassäng 2010. Hampus von Post, Miljömanagement. Rapport 2010:3
2005 Sammanfattningsrapport 2 mars 2005 Denna rapport är en sammanfattning av HUVUDRAPPORT mars 2005.
2005

Huvudrapport mars 2005 Miljö- och hälsoriskbedömning samt åtgärdsutredning. Projektet har nu slutfört arbetet med den fördjupade huvudstudien. Rapport 2004:21

2005 Underlagsrapport O-hamn 2004:14 Preliminär miljö- och hälsorisk bedömning av föroreningar i sediment inom hamnbassängen
2005 Underlagsrapport O-hamn 2004:16 Kompletterande undersökningar i källområdet - Metaller och dioxiner i sediment från ytterområdet
2005 Underlagsrapport O-hamn 2004:17 Föroreningshalter i fisk inom och utanför hamnbassäng
2005 Underlagsrapport O-hamn 2004:10 Kompletterande undersökningar i källområdet - Föroreningar och deras växelverkan med sedimenten i Oskarshamns hamn
2005 Underlagsrapport O-hamn 2004:18 Översiktlig miljöteknisk undersökning av sediment i Kättlefjärden
2005 Underlagsrapport O-hamn 2004:15 Kompletterande undersökningar i källområdet - Gotlandsfärjans påverkan på metaller i vattenmassan
2005 Underlagsrapport O-hamn 2004:9 Biologisk beskrivning av kustområdet
2005 Underlagsrapport O-hamn 2004:7 Metalltransporter från Oskarshamns hamn Analys av befintliga metall- och vattenomsättningsberäkningar
2005 Underlagsrapport O-hamn 2004:6 Historisk inventering av utsläppskällor vid hamnbassängen, Oskarshamns hamn
2005 Underlagsrapport O-hamn 2004:5 Metallstatus i Kalmarsun -
Bedömning av tillstånd för metallerna koppar, zink, bly, kadmium, nickel, arsenik och kvicksilver i sediment, vatten och organismer
2005 Underlagsrapport O-hamn 2004:4 Metalltransporter till Kalmarsund och egentliga Östersjön. Transport och deposition av metallerna koppar, zink, bly, kadmium, nickel, arsenik och kvicksilver
2005 Föroreningar och deras växelverkan med sedimenten i Oskarshamns hamn. Rapport 2004:10
2005 Renare hamn i Oskarshamn Informationsbroschyr om miljösituationen i Oskarshamns hamnbassäng.
2004 Underlagsrapport O-hamn 2004:11
Geoteknik, sedimentets och jordens hållfasthets- och deformationsegenskaper

1998

Huvudstudie hamnbassäng Terratema 1998-02-26 Oskarshamns kommun. Huvudstudie hamnbassäng. Spridning av föroreningar från hamnbassängen. Terratema 1998-02-26

1998

Huvudstudie hamnbassäng, VBB Viak 1998-10-23 Huvudstudie hamnbassäng -   undersökning av metalltillförsel till hamnbassängen. VBB Viak 1998-10-23

1998

Beräkning av transport av tungmetaller Oskarshamns kommun. Oskarshamns   hamnbassäng. Beräkning av transport av tungmetaller från Oskarshamns   hamnbassäng. Sweco VBB Viak 1998-12-30

1996

Huvudstudie, VBB Viak 1996-10-29 Huvudstudie för sanering av bottensediment i   Oskarshamn samt orienterande markundersökningar i upplagsområden, kajer och f.d. industriområden -96

1996

Oskarshamns varv. Översiktliga undersökningar Oskarshamns varv. Översiktliga undersökningar   av föroreningar i mark och byggnadsmaterial. Advokatfirman Edgren, Strümpel och co AB, Vbb Viak 96-05-23