Bilder från Projektet

geomembran

Film från projektet

Filmen visar de entreprenadarbeten som har genomförts för att förbereda deponibotten i Storskogen....

HDVS_CATEGORY: Documentary
HDVS_CATEGORY: Documentary

Följ oss!

Välkommen

flygfoto 2437 index

Oskarshamn är en levande hamnstad med ett rikt näringsliv och goda förutsättningar för en blomstrande turism. Hamnen utgör stadens hjärta och är idag den största hamnen längs smålandskusten.

Industrin är en viktig förutsättning för staden. 150 års industriell verksamhet har dock satt sina spår. Undersökningar har visat att det finns en mängd miljögifter i bottensedimenten i hamnbassängen.

Målet med Hamnsaneringsprojektet är att muddra upp de förorenade sediment som finns på botten med syftet att föroreningar och miljögifter från sedimenten inte menligt ska påverka människors hälsa eller den akvatiska miljön. Hamnområdet ska långsiktigt kunna utvecklas i takt med sjöfartens krav och samhällets behov.

För saneringsprojektet gäller som övergripande åtgärdsmål att långsiktigt minska spridningen av prioriterade tungmetaller och organiska miljögifter från sedimenten i hamnbassängen till Kalmarsund och Östersjön med minst 90 procent. Saneringen har även som mål att minska halten av TBT i sedimenten i sådan grad att miljökvalitetsnormerna på sikt kan uppfyllas.

 

 

 

Blänkare

Täckning i hamnbassängen

Nu pågår täckning av de kvarvarande förorenade sedimenten i Oskarshamns hamnbassäng. Se SVT:s reportage om hamnsaneringen här:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/dags-for-sista-etappen-av-hamnsaneringen

 

Hamnsaneringsprojektet inleder avslutande åtgärder

Muddringen som genomfördes i hamnen under åren 2016 till 2018 avslutades i vintras. Nu återstår viktiga avslutande åtgärder. Förorenade sediment som av tekniska skäl inte varit möjliga att muddra kommer att täckas över. Kommunen har, efter avstämning med Länsstyrelsen i Kalmar län och Naturvårdsverket, beslutat sig för att täcka kvarvarande förorenade sediment med ett lock som består av krossat stenmaterial. Ett utökat bidrag på 29,8 miljoner kronor har beviljats av Naturvårdsverket via Länsstyrelsen i Kalmar län för att finansiera täckningsåtgärden. Arbetet med att  täcka hamnbassängen påbörjas i början av februari och beräknas vara klart före sommaren 2020 beroende på vinterns väderförhållanden. Under  2020 kommer saneringen i sin helhet vara avslutad. Täckningen i hamnbassängen genomförs med teknik som är väl beprövad i både USA och i Norge. I Sverige så går Oskarshamn med i täten när det gäller täckning. Läs mer om hur täckningen kommer att gå till här